Умови та порядок надання послуг

Умови та порядок надання послуг (надалі – «Порядок»)

Lawbot – це сервіс з надання через веб-сторінку за адресою lawbot.com.ua (надалі – «Сайт») юридичних он-лайн консультацій за правом України у формі підготовки проектів документів (надалі – «Послуги»). Послуги надаються за завданням відвідувачів сайту (надалі кожний окремо – «Клієнт», а разом – «Клієнти»), що виражається в обранні Клієнтом відповідної Послуги з переліку, що доступний на Сайті, її замовленні через кошик, сервіс швидкого замовлення або електронну пошту з зобов’язанням Клієнта оплатити зазначену Послугу в порядку і на умовах, запропонованих Lawbot і обраних Клієнтом.

Lawbot надає послуги з використанням спеціального програмного забезпечення, алгоритмів обробки даних і елементів штучного інтелекту. В той же час виконання окремих послуг може здійснюватися іншими особами, про що зазначається безпосередньо на сторінці відповідної Послуги, в такому випадку Lawbot виступає посередником між Клієнтом і безпосереднім виконавцем.

Строк надання послуг визначається в залежності від характеру послуг та їх виконавця і зазначається Lawbot у відповідному повідомленні на сайті або листі електронної пошти.

Послуги і результати надання Послуг передаються Клієнтові в залежності від особливостей тієї чи іншої Послуги і вибору Клієнта одним з наступних шляхів:

  1. Надіслання Клієнтові листа електронної пошти (email) з відповідним додатками. В такому випадку Послуга та/або результат Послуги вважаються переданими в момент надіслання Lawbot такого листа на адресу електронної пошти (email), вказану Клієнтом;
  2. Надання Клієнтові коду для завантаження відповідних файлів. В такому випадку Послуга та/або результат Послуги вважаються переданими в момент надіслання Lawbot листа електронної пошти (email) на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом або відображення коду в особистому кабінеті та/або Замовленні Клієнта на Сайті;
  3. Автоматичного завантаження відповідних файлів після оплати Клієнта. В такому випадку Послуга та/або результат Послуги вважаються переданими в момент доступності для Клієнта посилання на завантаження в особистому кабінеті та/або Замовленні Клієнта на Сайті, або безпосередньо на сторінці оплати Замовлення;
  4. Особистого отримання Клієнтом Послуги і її результатів у відповідного виконавця. В такому випадку Послуга та/або результат Послуги вважаються переданими в момент фактичного їх отримання Клієнтом у Виконавця.

Доки Lawbot надає Послуги Клієнту, він має право одночасно надавати Послуги будь-яким іншим особам без отримання дозволу Клієнта, в тому числі тим, чиї iнтереси суперечать інтересам Клієнта. Така суперечність може виявлятися у рамках судового розгляду, роботи над законодавчим або нормативним забезпеченням правочинів або в iнших питаннях, незважаючи на вид, важливість або серйозність кожного такого питання.

Водночас, Lawbot не буде діяти на шкоду Клієнту у будь-якiй ситуацiї коли, внаслiдок надання Послуг Клієнтові, Lawbot отримав секретну, власну або iншу конфiденцiйну iнформацiю внутрiшнього характеру, яка, у разi, якщо б її дiзнався будь-який iнший Клієнт, могла б бути використана у справi, до якої Lawbot залучений iншим Клiєнтом, в такий спосiб, що могла б істотно зашкодити Клієнту, за винятком тих випадкiв, коли Lawbot iзолює своїх виконавців, яким вiдома така iнформацiя, вiд будь-якої участi в представництві протилежних інтересів. При цьому Клієнт також розуміє та погоджується, що Lawbot може отримувати конфіденційну інформацію від інших своїх Клієнтів, яка може бути інтересною для Клієнта, але яку не можна надавати Клієнту і яка не буде надана Клієнту.

Lawbot надає Послуги за Договором виключно для Клієнта. Надання Послуг Клієнтові не створює будь-яких прав або обов’язків жодній третій особі.

Послуги вважаються прийнятими, якщо Клієнт протягом наступного дня з дня отримання Послуг або результатів Послуг не направив Lawbot повідомлення про виявленні недоліки (надалі – «Прийняття Послуг») на наступну адресу електронної пошти: info@lawbot.com.ua. Повідомлення про виявленні недоліки щодо недоліків, які не можуть бути виявлені під час Прийняття Послуг, мають бути направлені на зазначену адресу протягом 14 днів з дня отримання Послуг або результатів Послуг Клієнтом (надалі – «Гарантійний строк»). В повідомленні про виявлені недоліки має бути зазначено: ПІБ/найменування Клієнта, номер і дату замовлення Клієнта, зміст виявлених недоліків, Послуги або результати Послуг, в яких виявлені недоліки, бажаний для Клієнта шлях їх виправлення.

Недоліки Послуг мають бути виявлення під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а в разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) – протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.

Клієнт оплачує Послуги одним з наступних способів, що пропонуються Сайтом: безготівковим банківським переказом відповідно до реквізитів, що надані Lawbot, банківською картою або готівкою безпосередньо виконавцеві Послуг. Спосіб оплати залежатиме від виду Послуг і вибору Клієнта з запропонованих опцій на сторінці «Оформлення замовлення».

Договір щодо кожної окремою Послуги між Lawbot (окремим виконавцем) і Клієнтом (надалі кожний окремо – «Сторона», а разом – «Сторони») укладається на умовах визначених цим Порядком з урахуванням особливостей, що зазначені на сторінці Сайту щодо відповідної Послуги (надалі – «Договір»). Договір вважається укладеним з моменту отримання Клієнтом електронного листа від Lawbot з підтвердженням замовлення Клієнта. Сторони можуть припинити (розірвати) Договір за домовленістю Сторін. В односторонньому порядку Сторони можуть припинити (розірвати) Договір шляхом односторонньої відмови від нього виключно до моменту фактичного виконання Договору Стороною, що відмовляється. Оплата Послуг, що здійснена за Договором повертається Клієнтові у випадку розірвання Договору в наслідок односторонньої відмови Lawbot від Договору, в інших випадках оплата повертається за погодженням з Lawbot. Оплата повертається Клієнтові тим самим способом, яким вона була здійснена Клієнтом на користь Lawbot, якщо Сторони не домовляться про інше. Припинення Договору не впливає на обов’язок Клієнта здійснити оплату за вже надані Послуги.

Клієнт погоджується з тим, що Lawbot має право за свій рахунок розміщувати рекламні та будь-які інші матеріали в засобах масової інформації, на своїй веб-сторінці, що містять назву Клієнта та описують послуги, надані Клієнту за Договором.

Жодна із Сторін не має права відступати або передавати всі або будь-які права, вигоди і обов’язки за Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

Якщо в будь-який час будь-яке положення Договору є або стає незаконним, недійсним або таким, що не може бути виконане в примусовому порядку в будь-якому аспекті згідно з законодавством України, це жодним чином не впливає на законність, чинність або можливість виконання в примусовому порядку решти положень Договору. Сторони зобов’язуються замінити недійсні положення такими положеннями, що найбільш відповідають первинними намірам Сторін.

Lawbot не нестиме відповідальність за будь-які збитки, витрати, шкоду або претензії, завдані Клієнту або будь-якій третій стороні, що спричинені або виникли внаслідок дій Lawbot за Договором (надалі – «Відшкодовуванні збитки»), окрім тих випадків, коли такі Відшкодовуванні збитки є прямим наслідком грубої необережності або свідомих винних дій Lawbot і його представників. Будь-яка така вимога буде обмежена розміром розумних передбачуваних збитків, які є прямим наслідком характеру таких дій, не включатиме упущену вигоду, непрямі збитки та штрафні санкції і не перевищуватиме винагороди Lawbot, що була сплачена Клієнтом за відповідну Послугу.

Закон України «Про захист прав споживачів» застосовується до Договору виключно, якщо він укладений з Клієнтом – фізичною особою, яка замовляє, використовує або має намір замовити Послугу для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Невід’ємною частиною цього Порядку є Політика конфіденційності Lawbot.

Час від часу цей Порядок може бути змінений Lawbot. Будь-які зміни Порядку будуть відображені на цій сторінці, а значні зміни можуть бути додатково доведені Клієнтові через електронну пошту.

З будь-яких питань щодо цього Порядку, будь ласка, звертайтеся за адресою info@lawbot.com.ua

З повагою,
Ваш Lawbot